باسلام وتبریك 
به دانشجویان خوب دانشكده فنی وحرفه ای دختران خرم اباد
كه درمسابقات مرحله مقدماتی حائز امتیاز شده وبه مرحله كشوری راه یافتند.
دانشجویان راه یافته به مرحله كشوری 
1)عاطفه سپهوندی آشنایی باسیره معصومین 
2)زهراعباسی =========
---------------------------------------------------
3)زینب شكرگزار رشته تفسیرقرآن
---------------------------------------------------
4)لیلا بخشی حفظ موضوعی قران كریم
--------------------------------------------------
5)صبا شاكرمی مفاهیم نهج البلاغه

باآرزوی موفقیت برای دانشجویان عزیز