تبلیغات
بسیج دانشجویی دانشکده - شهدا مقربان الهی - بیادعزیزسفرکرده سردارشهیدکاوه

نتیجه تصویری برای سردار شهيد محمود كاوه
نتیجه تصویری برای سردار شهيد محمود كاوه

می سپارم راه دل را کو به کو                  سرزمین سرخ سقزکاوه کو؟

مادر اینجا کاوه را گم کرده ایم                   یوسف خودرابه تو بسپرده ایم

یوسف مارازلیخای وصال                        سوتوآمدبشکستیش بال

راه کاوه راه سراسر بلا                           رازهای سرخ دشت کربلا

ما در اینجا تندگویان داده ایم                     باکری پاک و چمران داده ایم

حاج همت عاشق پاک خدا                      در گذشت از سایه های ما سوی

بعد ازآن رفتند یک به یک یاسها              خاطراتی ماند وما و داسها

کاوه برخیز و ببین ضحاک رفت              دیو ظلم از سرزمین پاک رفت

با عروج تو دل رهبر شکست                 عشق بر مواج بالاتر نشست

خاک کردستان اگر بویم بسی                  از تو می جویم نشان ازهرکسی

از سکوت سنگرم حالی نماند                 گرچه سنگرما خالی نماند

سنگر ما بهترین معراج بود                  عشق دار، وکاوه هم حلاج بود

کاوه دنیای غم و احساس بود                 مرد درد و سنگ زیرآس بود

می وزد برتربت او بادها                     زخمه غربت به تار یادها

ای خراسان فخر تو سالارها                  کاوه و بومسلم آن سالارها

هریکی رفتند پرچم هایشان                    اهتزاز عشق شد دمهایشان

نی سزاوار تو دراین مختصر                 گفته آید ای خداوند هنر

کاوه آهنگر از آهن بود فرسوده شد         کاوه ما عشق بود ودرخداپیموده شد