سفره عقدمان با تمامی سفره ها فرق داشت؛به جای آینه شمعدان تفسیر المیزان را دور تا دور سفره عقدمان چیده بودیم!
بركتی كه این تفسیر به زندگیمان میداد می ارزید به هزاران شگونی آینه و شمعدان!
برای مراسم برنج اعلا خریدیم ولی فتح الله گفت : وقتی مردم در این حال ندارند چگونه شب عروسیم اینگونه خرجی دهم!!
برنج ها را باز كردیم بسته بندی كردیم و به خانواده های نیارمند دادیم وقتی برنج ها را میدادیم فتح الله میگفت:هدیه امام خمینی ست!

شهید فتح الله ژیان پناه
میلاد پیامبر مهریه را معین كردند.همان روز هم با حضور فامیل یك مراسم عقد ساده برگزار كردیم.
صیغه را خواندند رفتیم با هم صحبت كنیم؛دیدم دنبال چیزی میگردد؛
گفت:اینجا یك مهر هست؟
پرسیدم مهر برای چه؟مگه نماز نخوندی؟!
گفت:حالا تو یه مهر بده.
گفتم تا نگی برای چی میخوای نمیدم!
میخواست نماز شكر بخواند كه خدا روز میلاد رسولش به او همسر عطا كرده ایستادیم و با هم نماز شكر خواندیم!!

شهید عبدالله میثمی
سفره عقدمان با تمامی سفره ها فرق داشت؛به جای آینه شمعدان تفسیر المیزان را دور تا دور سفره عقدمان چیده بودیم!
بركتی كه این تفسیر به زندگیمان میداد می ارزید به هزاران شگونی آینه و شمعدان!
برای مراسم برنج اعلا خریدیم ولی فتح الله گفت : وقتی مردم در این حال ندارند چگونه شب عروسیم اینگونه خرجی دهم!!
برنج ها را باز كردیم بسته بندی كردیم و به خانواده های نیارمند دادیم وقتی برنج ها را میدادیم فتح الله میگفت:هدیه امام خمینی ست!

شهید فتح الله ژیان پناه
میلاد پیامبر مهریه را معین كردند.همان روز هم با حضور فامیل یك مراسم عقد ساده برگزار كردیم.
صیغه را خواندند رفتیم با هم صحبت كنیم؛دیدم دنبال چیزی میگردد؛
گفت:اینجا یك مهر هست؟
پرسیدم مهر برای چه؟مگه نماز نخوندی؟!
گفت:حالا تو یه مهر بده.
گفتم تا نگی برای چی میخوای نمیدم!
میخواست نماز شكر بخواند كه خدا روز میلاد رسولش به او همسر عطا كرده ایستادیم و با هم نماز شكر خواندیم!!

شهید عبدالله میثمی