نتیجه تصویری برای عکس رهبر
قصه 

قصه ‏گویى، هنر بسیار خوبى است. قصه‏ هاى خوب، سازنده‏ى شخصیت كودك است. همان قصه‏ هاى قدیمى را كه ما از مادر خودمان، از مادر بزرگ، یا از پیرزن دیگرى در كودكى شنیده‏ایم، حالا كه آدم مرور مى‏كند، مى‏بیند در آنها چه‏قدر حكمت هست! انسان، بعضى از خصال و تفكرات خودش را كه ریشه‏یابى مى‏كند، به این قصه‏ها مى‏رسد. قصه چیز خیلى مهمى است، منتها قصه‏ هاى خوب.

سعى كنید در این قصه‏ گویى و در این كار هنرى، اولین چیزى را كه در این كودك ایجاد مى‏كنید، ایمان باشد؛ هیچ چیز، معادل ایمان نیست. شما از این بچه، هرچه بخواهید بسازید، باید در او ایمان به وجود بیاورید.