نتیجه تصویری برای گل
امام رض
ا ع   
نَحنُ حُجَجُ اللَّهِ فى خَلقِهِ، وخُلَفاؤُهُ فى عِبادِهِ؛
 ما حجّتهاى خداییم در میان خلایق و جانشینان او در میان بندگانش(دانش نامه قرآن و حدیث ،ج9،ص554)